انتقادات و پیشنهادات

بدون شک ثبت نظرات، انتقادات و پیشنهادات و شکایات شما همواره سبب ارتقا خدمات و پیشرفت مجموعه نید صنعت خواهد بود. از این رو با اشتیاق فراوان منتظر نقطه نظرات، ایده ها، و انتقادات و پیشنهادات سازنده شما هستیم.

با کلیک بر روی لینک زیر می توانید فرم های مربوطه را تکمیل نمایید.

ورود به صفحه تکمیل فرم