پرفروشترین محصولات در نید صنعت
سیم افشان 1×1 افق البرز سیم افشان 1×1 افق البرز
۲۵۳,۸۹۲ تومان
۲۶۱,۷۴۴
٪3
سیم افشان 0.75×1 افق البرز سیم افشان 0.75×1 افق البرز
۱۹۸,۸۹۰ تومان
۲۰۵,۰۴۱
٪3
سیم افشان 1/5×1 ابهر سیم افشان 1/5×1 ابهر
۳۳۶,۲۸۴ تومان
سیم افشان 2/5×1 ابهر سیم افشان 2/5×1 ابهر
۵۵۷,۲۶۴ تومان
سیم افشان 4×1 ابهر سیم افشان 4×1 ابهر
۸۷۳,۴۸۰ تومان
سیم افشان 6×1 ابهر سیم افشان 6×1 ابهر
۱,۲۹۰,۳۸۴ تومان
سیم افشان 10×1 ابهر سیم افشان 10×1 ابهر
۲۲,۶۲۶ تومان
سیم افشان 16×1 ابهر سیم افشان 16×1 ابهر
۳۴,۳۷۰ تومان
سیم افشان 1.5×1 افق البرز سیم افشان 1.5×1 افق البرز
۳۴۹,۵۳۱ تومان
۳۶۰,۳۴۱
٪3
سیم افشان 2.5×1 افق البرز سیم افشان 2.5×1 افق البرز
۵۷۳,۰۹۳ تومان
۵۹۰,۸۱۸
٪3
کابل افشان  1.5×4 افق البرز کابل افشان 1.5×4 افق البرز
۱۷,۳۹۴ تومان
۱۷,۷۴۹
٪2
کابل افشان  6×2 ابهر کابل افشان 6×2 ابهر
۳۱,۷۰۳ تومان
کابل افشان 4×2 سیمیا کابل افشان 4×2 سیمیا
۲۵,۸۰۰ تومان
کابل افشان 6×2 سیمیا کابل افشان 6×2 سیمیا
۳۷,۷۰۰ تومان
کابل افشان  1×5 افق البرز کابل افشان 1×5 افق البرز
۱,۴۲۱,۵۱۹ تومان
۱,۴۶۵,۴۸۴
٪3
کابل افشان  2.5×3 ابهر کابل افشان 2.5×3 ابهر
۲۲,۰۷۹ تومان
کابل افشان 0.5×3 سیمیا کابل افشان 0.5×3 سیمیا
۶۰۰,۰۰۰ تومان
کابل افشان 0.75×3 سیمیا کابل افشان 0.75×3 سیمیا
۸۸۰,۰۰۰ تومان
پرژکتور DOB توان 10 وات آرام الکتریک پرژکتور DOB توان 10 وات آرام الکتریک
۹۷,۹۷۰ تومان
۱۰۱,۰۰۰
٪3
پرژکتور DOB توان 20 وات آرام الکتریک پرژکتور DOB توان 20 وات آرام الکتریک
۱۵۴,۲۳۰ تومان
۱۵۹,۰۰۰
٪3
پرژکتور DOB توان 30 وات آرام الکتریک پرژکتور DOB توان 30 وات آرام الکتریک
۲۳۴,۷۴۰ تومان
۲۴۲,۰۰۰
٪3
پرژکتور DOB توان 50 وات آرام الکتریک پرژکتور DOB توان 50 وات آرام الکتریک
۳۷۳,۴۵۰ تومان
۳۸۵,۰۰۰
٪3
پرژکتور DOB توان 70 وات آرام الکتریک پرژکتور DOB توان 70 وات آرام الکتریک
۵۶۵,۵۱۰ تومان
۵۸۳,۰۰۰
٪3
پرژکتور DOB توان 100 وات آرام الکتریک پرژکتور DOB توان 100 وات آرام الکتریک
۶۲۳,۷۱۰ تومان
۶۴۳,۰۰۰
٪3
پرژکتور DOB توان 150 وات آرام الکتریک پرژکتور DOB توان 150 وات آرام الکتریک
۱,۰۶۷,۰۰۰ تومان
۱,۱۰۰,۰۰۰
٪3
پرژکتور 30 وات آرام الکتریک سری F05 پرژکتور 30 وات آرام الکتریک سری F05
۳۰۰,۷۰۰ تومان
۳۱۰,۰۰۰
٪3
پرژکتور 50 وات آرام الکتریک سری F05 پرژکتور 50 وات آرام الکتریک سری F05
۴۴۸,۱۴۰ تومان
۴۶۲,۰۰۰
٪3
پرژکتور 100 وات آرام الکتریک سری F05 پرژکتور 100 وات آرام الکتریک سری F05
۸۰۰,۲۵۰ تومان
۸۲۵,۰۰۰
٪3